Категорії курсів

Дистанційна освіта.4

Дистанційна освіта1
Факультет біології, екології та біотехнології

Кафедра біохімії та біотехнології49

Кафедра ботаніки і охорони природи24

Кафедра ґрунтознавства42

Кафедра екології та біомоніторингу47

Кафедра землевпорядкування та кадастру34

Кафедра зоології та гідробіології21

Кафедра молекулярної генетики та біотехнологій19
Географічний факультет

Кафедра географії та менеджменту туризму58

Кафедра географії України та регіоналістики28

Кафедра гідроекології, водопостачання та водовідведення66

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту84

Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування35

Кафедра фізичної географії і раціонального природокористування30

Кафедра геодезії, картографії та управління територіями39
Економічний факультет

Кафедра економіки підприємств49

Кафедра економіко-математичного моделювання55

Кафедра економічної теорії та менеджменту46

Кафедра маркетингу43

Кафедра міжнародної економіки26

Кафедра обліку та аудиту33

Кафедра фінансів і кредиту37
Інженерно-технічний факультет

Кафедра загальної фізики43

Кафедра кореляційної оптики82

Кафедра оптики та видавничо-поліграфічної справи47
Факультет іноземних мов

Кафедра англійської мови44

Кафедра германського, загального і порівняльного мовознавства37

Кафедра іноземних мов для гуманітарних факультетів19

Кафедра іноземних мов для природничих факультетів25

Кафедра теорії і практики перекладу38

Кафедра романської філології та перекладу

Дисципліни для студентів факультету іноземних мов (спеціальність - переклад)25

Дисципліни для студентів факультету іноземних мов (спеціальність - філологія)26

Дисципліни для гуманітарних та природничих факультетів31
Факультет історії, політології та міжнародних відносин

Кафедра етнології, античної і середньовічної історії51

Кафедра історії нового та новітнього часу41

Кафедра історії України58

Кафедра міжнародних відносин67

Кафедра міжнародної інформації54

Кафедра політології та державного управління99

Кафедра сучасних іноземних мов та перекладу55
Факультет комп’ютерних наук

Кафедра комп'ютерних систем та мереж37

Кафедра математичних проблем управління і кібернетики47

Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем27
Факультет образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва

Кафедра декоративно-прикладного мистецтва

Кафедра образотворчого мистецтва та графіки
Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи

Кафедра загальної і соціальної педагогіки67

Кафедра музики42

Кафедра педагогіки та методики початкової освіти83

Кафедра педагогіки та психології дошкільної освіти55

Кафедра практичної психології56

Кафедра психології64

Кафедра психофізіології та медичної психології14
Факультет прикладної математики

Кафедра алгебри та інформатики50

Кафедра диференціальних рівнянь43

Кафедра математичного аналізу37

Кафедра математичного моделювання71

Інформатика*22

Кафедра системного аналізу і страхової та фінансової математики39

Кафедра прикладної математики42
Фізичний факультет

Кафедра електроніки і енергетики82

Кафедра оптоелектроніки20

Кафедра радіотехніки та інформаційної безпеки56

Кафедра теоретичної фізики31

Кафедра термоелектрики і фізичної метрології37

Кафедра фізики напівпровідників і наноструктур26

Кафедра фізики твердого тіла28
Факультет фізичної культури та здоров’я людини

Кафедра військової підготовки4

Кафедра здоров’я людини, рекреації та фітнесу28

Кафедра теоретичних основ і методики фізичного виховання47

Кафедра фізичного виховання для природничих факультетів1

Кафедра фізичного виховання для гуманітарних факультетів1

Кафедра безпеки життєдіяльності8
Філологічний факультет

Кафедра журналістики42

Кафедра зарубіжної літератури та теорії літератури40

Кафедра історії та культури української мови30

Кафедра румунської та класичної філології22

Кафедра слов'янської філології та порівняльного літературознавства71

Кафедра сучасної української мови39

Кафедра української літератури36
Філософсько-теологічний факультет

Кафедра релігієзнавства і теології73

Кафедра соціології59

Кафедра філософії61
Хімічний факультет

Кафедра неорганічної хімії21

Кафедра органічної та фармацевтичної хімії16

Кафедра фізичної хімії та екології хімічних виробництв22

Кафедра аналітичної хімії18
Юридичний факультет

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права36

Теоретико-методологічні проблеми правового статусу розпорядників бюджетних коштів

Кафедра кримінального права і криміналістики49

Кафедра міжнародного права29

Кафедра правосуддя27

Кафедра теорії та історії держави і права24

Кафедра цивільного права25
Загальноуніверситетські кафедри
Кафедра будівництва та архітектури

Напрям підготовки "Будівництво"3

Напрям підготовки "Архітектура"1
Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва

Кафедра Архітектури1

Кафедра будівництва